article

article

สมัครเข้าใช้งาน

 • แจ้งขอเข้าสมัครใช้งานกับเจ้าหน้าที่
 • แจ้งชื่อ นามสกุล เบอร์โทร และเลขบัญชีธนาคาร
 • โอนเงินเข้าบัญชีที่เราได้ส่งให้ไป
 • รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลการโอนเงิน
 • เมือตรวจเสร็จ ก็จะชื่อไอดีของผู้เล่นและรหัสผ่านให้กับลูกค้าทันที

ฝากเงิน

 • แจ้งฝากเงินกับเจ้าหน้าที่
 • แจ้งชื่อไอดีของผู้เล่นที่ต้องการฝากเงิน
 • โอนเงินเข้าบัญชีที่เราที่ได้ส่งให้
 • ตรวจสอบเงินในบัญชีของท่าน (ไอดีของผู้เล่น)

ถอนเงิน

 • แจ้งถอนเงินออกจากบัญชีกับเจ้าหน้าที่
 • แจ้งชื่อไอดีของผู้เล่นที่ต้องการถอนเงินออกจากบัญชี
 • แจ้งเลขบัญชีของท่านที่ต้องการนำเงินเข้า
 • ตรวจสอบยอดเงินในบัญชีของท่าน